Het groene landschap

Bij de aanleg en inrichting van de Flevopolders werd niet alleen nieuw land gemaakt maar ook een nieuw landschap. Vooral in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden grote boscomplexen en recreatieterreinen ontworpen en aangelegd. Hiermee werd structuur en maat gegeven aan het nieuwe land en werd tegemoetgekomen aan de toenemende behoefte aan houtproductie en recreatievoorzieningen. Het groene landschap in deze twee polders is opgezet met een zekere neutraliteit en overmaat, die telkens opnieuw ruimte biedt aan nieuwe maatschappelijke functies.

Divers maar kwetsbaar

De bossen en beplantingen zijn inmiddels volwassen. Het levert een krachtig en divers landschapsbeeld, dat echter ook kwetsbaar is doordat het binnen één tijdsperiode is aangelegd. De bomen zijn kaprijp en de recreatieve voorzieningen zijn aan vervanging toe. Een landschap is altijd in ontwikkeling: nieuwe vragen en opgaven dienen zich aan. Wat betekent dit voor de ‘groene jas’ van Flevoland?

Boek over Flevolands landschap

Op initiatief van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst van het Cultureel erfgoed en i.s.m. de Provincie Flevoland wordt najaar 2018 een boek gepubliceerd over het verhaal van het Flevolandse landschap in de afgelopen 50 jaar. Een verhaal van steeds veranderende idealen, van een werkelijkheid die soms weerbarstiger was dan gehoopt; een verhaal van maakbaarheid en onvoorspelbaarheid, van visie en aanpassingsvermogen.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Bossen_natuurgebieden_A4_def