Quick Scan Provinciale Democratie

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


“Wat vindt u van de samenwerking in en met de provincie?” Dat wil provincie Flevoland graag weten van de inwoners, ambtenaren, college- en statenleden. Hiervoor hebben zij de Quick Scan Provinciale Democratie ingevuld. Deelname was mogelijk tussen 25 mei tot en met 17 juni 2021. De uitkomsten zijn zeer waardevol voor de provincie. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit de doelgroep hebben de uitkomsten vertaald naar een verbeteragenda. De uitkomsten en de verbeteragenda staan in de infographic hieronder.

Hoe ver zijn we met de verbeteragenda?

Tussen november 2021 en december 2022 is de voortgang op de verbeteragenda als volgt:

Verbeterpunt 1: Aandacht voor communicatie vooraf bij ontwikkeling van beleid

Er is extra aandacht aan communicatie bij aanvang van het ontwikkelen van beleid.

Verbeterpunt 2: Respondenten uitnodigen om verder te praten over bestuurlijke vernieuwing en participatie

We hebben verdiepingsgesprekken gevoerd met 10 inwoners van Flevoland en we hebben 15 verdiepingsgesprekken gevoerd met ondernemers, medeoverheden in Flevoland, maatschappelijke instellingen en andere samenwerkingspartners. In deze gesprekken stond de volgende vraag centraal: “Hoe ervaren zij de participatie en verbinding met onze organisatie, hoe kunnen we dat nog beter doen op een manier die aansluit bij de omgeving? En wat vraagt dat van ons?” Uit deze gesprekken zijn waardevolle suggesties naar voren gekomen. Welke? Bekijk hiervoor het verslag:

Verdiepingsgesprekken rode draden en reflecties

Verbeterpunt 3: Initiatieven uit de samenleving beter ondersteunen

 • De provincie kan nog beter samenwerken met gemeenten dan nu gebeurt zodat initiatiefnemers te maken hebben met één overheid.
 • Suggesties: omgevingstafels of een gezamenlijk initiatieven-loket.

Verbeterpunt 4: Eén overheidsgedachte toepassen op participatiebeleid

 • Samen de boer op!
 • Ambtelijk netwerk opgestart vanuit provincie Flevoland
 • Bestuurderstafel Omgevingswet:
 • Ook GGD en Brandweer aanhaken
 • in 2023 verder vorm geven aan kennisontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling over participatie (eenduidige aanpak)
 • ook op bestuurlijk niveau afstemming om samenwerking bij participatie verder vorm te geven, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke bijeenkomst van (nieuwe) raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur

Meer inzicht in bestuurlijke vernieuwing en participatie in Flevoland

In het verlengde van verbeterpunt 2 zijn drie samenwerkingstrajecten tussen de samenleving, andere overheden en de provincie geanalyseerd:

Deze analyse staat in onderstaand document ‘Anders besturen: doen, vooral nu’. De auteur reflecteert daarin ook op twee voorbeelden waarin Provinciale Staten actief de eigen rol vernieuwen in relatie tot Gedeputeerde Staten en de samenleving’: voorkantsturing bij het herzien van het economisch beleid en de omgevingsvisie FlevolandStraks.

Reflectiedocument: Anders besturen doen vooral nu

Meer lezen over de bevindingen van Quick Scan Provinciale Democratie?

Bekijk dan deze rapportage en de antwoorden van de deelnemers op de open vragen:

Quick Scan Provinciale Democratie

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving