Ruim 2 miljoen beschikbaar voor betere verkavelingsstructuur

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Provincie Flevoland stelt in de periode van maandag 5 maart tot en met vrijdag 11 mei 2018 de subsidieregeling ‘ Investeren in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven‘ open. Het doel van deze openstelling is om door middel van één integrale aanpak de verkavelingsstructuur van de Flevolandse landbouwsector te verbeteren. Landbouwers, grondeigenaren, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, waterschappen worden uitgenodigd om, eventueel in een samenwerkingsverband, subsidie aan te vragen. Deze subsidieregeling sluit aan op de ambitie die gesteld is in de opgave Landbouw: Meerdere Smaken.

Bevorderen toekomstperspectief agrariërs

De kavelstructuur in Flevoland is in de loop der jaren veranderd. Om het toekomstperspectief van agrariërs te vergroten is het van belang om de landbouwinfrastructuur te optimaliseren. Het ruilen van kavels op vrijwillige basis kan de kavelsituatie voor agrarische ondernemers verbeteren, maar is het is niet altijd realiseerbaar ‘met gesloten beurs’. Met de subsidiemaatregel ‘Investeren in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’ wil de provincie dit proces faciliteren.

Provinciebreed integraal plan

In totaal is in Flevoland in het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma een bedrag van 2.060.000 euro aan subsidie beschikbaar voor deze maatregel. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) draagt 50% bij, de andere helft wordt gefinancierd uit provinciale middelen. De provincie stelt dit bedrag beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een integraal plan, waarmee een provinciebrede verbetering van de landbouwinfrastructuur wordt gerealiseerd. Voorwaarde daarbij is dat elke ruiling die daaruit voortvloeit, bijdraagt aan maatschappelijke doelen en bij voorkeur ook een bijdrage levert aan de uitvoering van de omgevingsvisie Flevoland en de Flevolandse ambities op het gebied van bodemdaling, duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit, infrastructuur en verkeersveiligheid en verstedelijking.

Subsidiabele kosten

Per hectare kavelverbetering is de maximale bijdrage gesteld op 1250 euro. Subsidiabele kosten zijn onder meer de proces- en procedurekosten voor verkaveling, investeringen in de bewerkbaarheid en bereikbaarheid van kavels en investeringen ten behoeve van inpassingsmaatregelen. In het Openstellingsbesluit wordt een opsomming gegeven van alle activiteiten en kosten die binnen deze maatregel subsidiabel zijn. De hoogte van de subsidie is 40% of 100% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aard van de gemaakte kosten.

Informatiebijeenkomst op 15 maart 2018

Om de openstelling toe te lichten en vragen te beantwoorden organiseert provincie Flevoland met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats In de middag van donderdag 15 maart 2018 in het provinciehuis van Flevoland. Geïnteresseerde partijen kunnen zich hiervoor aanmelden via plattelandsontwikkeling@flevoland.nl.

Aanvragen subsidie

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van 10 weken kunnen aanvragen worden ingediend. Op vrijdag 11 mei om 17.00 uur sluit de openstellingsperiode en moet alle informatie die nodig is voor een subsidieaanvraag zijn ingediend. Na sluiting van de termijn beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie op basis van de dan beschikbare informatie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling, die terug te vinden zijn in het openstellingsbesluit dat op de website van de provincie wordt gepubliceerd. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving