Thema's FlevoTop

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Het Verhaal van Flevoland

Als je de provinciegrens passeert, weet je meteen dat je in Flevoland bent. Flevoland is Nederlands meest herkenbare provincie. We willen dat Flevoland eigen verhaal blijft vertellen. Dit verhaal zal de Flevolanders blijvend binden.

In 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie. Flevoland staat wereldwijd bekend als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder verleden en verrijkt met toevoegingen uit het heden.

Hoe kunnen we deze ambitie voor het Verhaal van Flevoland met elkaar realiseren? Wat vindt u typisch Flevolands? Welke ideeën heeft u om de ambitie te realiseren? Wat vindt u belangrijk?

Krachtige Samenleving

Veel Flevolanders of hun ouders zijn hier ooit opnieuw begonnen. Zij hebben hun vertrouwde omgeving achtergelaten om een toekomst op te bouwen op het nieuwe land. Flevoland is, met uitzondering van Urk, een immigratiegebied. In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Wij volgen de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Hierdoor kunnen we nieuwe opgaven tijdig signaleren en hierop – met de partners – anticiperen en maatregelen nemen.

Hoe kunnen we deze ambitie voor Krachtige Samenleving met elkaar realiseren? Wat vindt u belangrijke aandachtspunten voor een krachtige samenleving in Flevoland?

Ruimte voor Initiatief

Flevoland werd in 1986 de twaalfde provincie. Een ‘lichte en compacte’ provincie met de ambitie een bestuurlijk voorbeeld te zijn voor andere provincies. Waar regelmatig werd gesproken over vernieuwing van het middenbestuur, ‘deed’ Flevoland dat gewoon.In 2030 en verder is de provincie er voor de Flevolanders. Flevoland biedt ruimte voor ondernemingen en mensen die hun droom willen realiseren. Iedereen die wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. Gelijktijdig gaan we zorgvuldig om met de bijzondere waarden van Flevoland.

Waar het effectief is voor de inwoners van Flevoland treedt de provincie met de gemeenten en het waterschap op als één overheid. Dan nemen we in gezamenlijkheid besluiten en versterken de organisaties elkaar. Samen zorgen we voor een effectief openbaar bestuur voor Flevoland. Om dit te checken leggen we regelmatig opgaven en oplossingen van de provincie voor aan een representatieve groep Flevolanders. Zijn we met de goede maatschappelijke vragen op de goede manier bezig?

Hoe kunnen we deze ambitie voor Ruimte voor Initiatief met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u met betrekking tot een optimaal openbaar bestuur in Flevoland? Wat vindt u belangrijk?

Duurzame Energie

Iedereen in Flevoland – inwoners en bedrijven – gaat iets merken van de verandering in de energievoorziening. Er moet veel gebeuren om onze woningen en bedrijven energiezuinig of energieneutraal te maken en duurzame energie op te wekken. Dit is noodzakelijk en biedt tegelijkertijd kansen. De energierekening kan omlaag en er ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de provincie die draait op duurzame energie. We hebben de energietransitie slagvaardig aangepakt. We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf duurzame energie op. In Flevoland zijn hoofdzakelijk energieneutrale en energie producerende woningen en bedrijven. En we zijn op weg om in 2050 geen fossiel gas meer in de Flevolandse huizen en bedrijven te gebruiken. Al doende zijn er duizenden nieuwe banen ontstaan.

Hoe kunnen we deze ambitie voor Duurzame Energie met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u om de energietransitie slagvaardig aan te pakken? Wat vindt u belangrijk?

Regionale Kracht

In 2030 en verder heeft Flevoland een aantal voorzieningen met een aantrekkingskracht en een reputatie die over de provinciegrenzen heen gaan. Het gaat onder meer om Lelystad Airport, excellente woonmilieus in Almere en Lelystad, prachtige groenblauwe natuur- en recreatiegebieden langs de waterrijke randen van de polder (blauwgroene slinger) en de toplandbouw. Grotendeels zijn dit ook de oorspronkelijke krachten van Flevoland. De polder is ingericht voor landbouw, wonen en recreatie met een bovenlokale betekenis. Met deze ambitie geven we een eigentijds vervolg aan deze oorspronkelijke opzet van Flevoland. Via de weg, spoor en lucht is Flevoland optimaal ontsloten en bereikbaar.

Hoe kunnen we deze ambitie voor Regionale Kracht met elkaar realiseren? Wat vindt u essentieel voor de verdere ontwikkeling van de excellente woonmilieus in Almere en Lelystad of de blauwgroene slinger of Lelystad Airport? Welke ideeën heeft u hiervoor?

Circulaire Economie

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor de circulaire economie. Afval is niet langer afval maar grondstof voor nieuwe producten. (Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens maken we geschikt voor duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen bewerken we zodanig dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en nieuwe afzetmarkten; in Flevoland, in Nederland en wereldwijd. Deze nieuwe economie biedt kansen voor Flevoland.

Door nieuwe – circulaire – materialen te maken, heeft de regionale economie een impuls gekregen. De agrarische sector en het bestaande bedrijfsleven profiteren hiervan. Het trekt nieuwe bedrijvigheid aan: innovatieve en creatieve bedrijven, adviesbureaus, maakindustrie en logistieke ondersteuning.

Hoe kunnen we deze ambitie voor Circulaire Economie met elkaar realiseren? Welke kansen ziet u voor de omschakeling naar een circulaire economie? Welke ideeën heeft u hiervoor?

Landbouw: Meerdere Smaken

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. Maar de ontwikkelingen in de landbouw gaan erg snel. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van de sector.

In 2030 en verder staat Flevoland bekend om het aanpassingsvermogen van de agrosector. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met meerdere smaken en het vermogen om zich voortdurend te verbeteren. In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis de weg naar de praktijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier brengen we innovaties in praktijk. In Flevoland doen we het samen. Door te doen, leren we en wat we leren dragen we uit: binnen en buiten Flevoland. Daarbij zorgen we voor optimale condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur. Alleen dan kan de agrosector ook in de toekomst floreren.

Hoe kunnen we deze ambitie voor Landbouw Meerdere Smaken met elkaar realiseren? Welke ideeën heeft u over Landbouw Meerdere Smaken? Hoe zorgen we ervoor dat de oorspronkelijke kracht van Flevoland als landbouwgebied behouden blijft? Wat vindt u belangrijk?

Meer weten?