Krachtige Samenleving

De provincie wil een bijdrage leveren aan een trendbreuk op het gebied van gezondheid en sociale veerkracht. Dat betekent: een hoger opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, meer sociale veerkracht, een hogere participatiegraad en een beroepsbevolking die beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Achtergrond

Veel Flevolanders of hun ouders zijn hier ooit opnieuw begonnen. Zij hebben hun vertrouwde omgeving achtergelaten om een toekomst op te bouwen op het nieuwe land. Flevoland is, met uitzondering van Urk, een immigratiegebied. Een gebied waar iedereen als nieuwkomer binnenkwam. Samen vormden zij nieuwe gemeenschappen met eigen karakteristieken.

Tussen de gemeenschappen in Flevoland zijn in het verleden kenmerkende verschillen ontstaan. In de Noordoostpolder was destijds economische binding een voorwaarde voor nieuwe inwoners en nog steeds werkt het overgrote deel van de inwoners binnen de polder. In Almere en Zeewolde was de voorwaarde van economische binding losgelaten. Hier werkt meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten de polder.

Profiel

Binnen Flevoland heeft het voormalig eiland Urk een eigen profiel. Hier is het grootste saamhorigheidsgevoel van de provincie en de laagste werkloosheid. De samenleving op Urk bestaat voor een groot deel uit mensen die maatschappelijk betrokken en plichtsgetrouw zijn.

In Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten hebben de maatschappelijke opbouw en economie zich inmiddels gestabiliseerd. Dit deel van Flevoland lijkt steeds meer op het naastgelegen oude land. De sociale cohesie, die van meet af aan veel aandacht heeft gekregen, heeft zich in dit deel van Flevoland solide doorontwikkeld. Er zijn energieke en hechte gemeenschappen ontstaan met een balans tussen de traditionele maatschappelijke waarden en de ondernemende houding, die hoort bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Almere en Lelystad hebben als gevolg van de snelle verstedelijking aan het einde van de 20e eeuw, in bepaalde wijken een concentratie van sociaal-economische problemen.

Waar staan we nu?

De verwachting is dat het aantal inwoners in de Noordoostpolder op termijn gaat afnemen. Als gevolg van trends zoals vergrijzing, verkleining van huishoudens, toename van mobiliteit en opkomst van internet is de draagkracht voor voorzieningen in de kleine kernen afgenomen. Dit zal zich waarschijnlijk doorzetten.

Almere en Lelystad zijn aantrekkelijke steden nabij de volle Randstad. Je kunt er ruim wonen in een mooie groene omgeving. In beide steden is een grote groep mensen die de voordelen van de nabijgelegen krachtige economische regio weet te benutten voor sociale stijging. De economie in Almere en Lelystad moet nog doorontwikkelen tot een stabiele kracht, beide steden maken nu nog gebruik van de conjunctuur van Amsterdam.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: netwerk

Waar staan we straks?

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Flevoland is een aantrekkelijk vestigingsgebied. We benutten het talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van onze inwoners. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet om samen tijdig nieuwe opgaven te signaleren en om deze op een passende wijze te agenderen en te bespreken.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Dijk fietspad

Betrokken en bescheiden

Wij stellen ons als provincie hierbij betrokken en bescheiden op. Betrokken, omdat we er voor alle Flevolanders zijn. Bescheiden omdat andere organisaties het voortouw hebben bij sociale opgaven en Flevolanders op eigen kracht en verantwoordelijkheid initiatieven ondernemen. De uitdagingen zijn complex en vragen van de vele organisaties die actief zijn op dit terrein de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren. De provincie bevordert, indien nodig, dit samenwerkend vermogen. En als de provincie een toegevoegde waarde heeft, doet ze mee. Bijvoorbeeld bij experimenten, die op bovenlokaal niveau bijdragen aan krachtiger samenleven.