Krachtige Samenleving

Veel Flevolanders of hun ouders zijn hier ooit opnieuw begonnen. Zij hebben hun vertrouwde omgeving achtergelaten om een toekomst op te bouwen op het nieuwe land. Flevoland is, met uitzondering van Urk, een immigratiegebied. Een gebied waar iedereen als nieuwkomer binnenkwam. Samen vormden zij nieuwe gemeenschappen met eigen karakteristieken.

Waar staan we nu?

Tussen de gemeenschappen in Flevoland zijn kenmerkende verschillen ontstaan. Hiervan ligt de oorsprong ten dele in de beginperiode. In de Noordoostpolder was destijds economische binding een voorwaarde voor nieuwe inwoners. Nog steeds werkt het overgrote deel van de inwoners binnen de polder. In Almere en Zeewolde was de voorwaarde van economische binding losgelaten. Hier werkt meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten de polder.

Balans

Binnen Flevoland heeft het voormalig eiland Urk een eigen profiel. Hier is het grootste saamhorigheidsgevoel van de provincie en de laagste werkloosheid. De samenleving op Urk bestaat voor een groot deel uit mensen, die maatschappelijk betrokken en plichtsgetrouw zijn.

“De visindustrie op Urk is een voorbeeld van veerkracht: midden in de polder, ver weg van de zee.”

In Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten hebben de maatschappelijke opbouw en economie zich inmiddels gestabiliseerd. Dit deel van Flevoland lijkt steeds meer op het naastgelegen oude land. De sociale cohesie, die van meet af aan veel aandacht heeft gekregen, heeft zich in dit deel van Flevoland solide doorontwikkeld. Er zijn energieke en hechte gemeenschappen ontstaan met een balans tussen de traditionele maatschappelijke waarden en de ondernemende houding, die hoort bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

De verwachting is dat het aantal inwoners in de Noordoostpolder op termijn gaat afnemen. Als gevolg van trends zoals vergrijzing, verkleining van huishoudens, toename van mobiliteit en opkomst van internet is de draagkracht voor voorzieningen in de kleine kernen afgenomen. Dit zal zich waarschijnlijk doorzetten.

Ander profiel

Almere en Lelystad vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats nabij de volle Randstad. Je kunt er ruim stedelijk wonen in een mooie groene omgeving. In beide steden is een grote groep mensen die de voordelen van de nabijgelegen krachtige economische regio weet te benutten. Zij grijpen de kansen die deze regio biedt voor sociale stijging. Hiernaast kennen beide steden, als gevolg van de snelle verstedelijking aan het einde van de 20e eeuw, in bepaalde wijken ook een concentratie van sociaal-economische problemen.

“Flevoland is een jonge provincie, waardoor er niet kan worden teruggevallen op oude, bestaande netwerken.”

In beide steden is er een economie, die zich nog moet doorontwikkelen tot een stabiele kracht. Beide steden ademen nu nog mee met de conjunctuur van Amsterdam.

Waar staan we straks?

In 2030 en verder staat Flevoland bekend als een omgeving met uitstekende mogelijkheden voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Het is een aantrekkelijk vestigingsgebied. Het in Flevoland aanwezige talent alsmede de potentie, kracht en ondernemerschap van de samenleving benutten we. Bij nieuwe ontwikkelingen staat de Flevolander centraal. Wij volgen samen met partners de regionale sociale en economische ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren, en om die op een passende wijze te agenderen en te bespreken met de partners. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de specifieke vergrijzingsproblematiek, gezondheidsvraagstukken en de gevolgen van de verwachte bevolkingsafname in de gemeente Noordoostpolder.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Dijk fietspad

Betrokken en bescheiden

Wij stellen ons als provincie hierbij betrokken en bescheiden op. Betrokken, omdat we er voor alle Flevolanders zijn. Bescheiden omdat andere organisaties het voortouw hebben bij sociale opgaven en Flevolanders op eigen kracht en verantwoordelijkheid initiatieven ondernemen.

“Je hebt een rijkere samenleving als iedereen zijn talenten in kan zetten.”

Deze uitdagingen zijn complex en vragen van de vele organisaties die actief zijn op dit terrein de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren. De provincie bevordert, indien nodig, dit samenwerkend vermogen. En als de provincie een toegevoegde waarde heeft, doet ze mee. Bijvoorbeeld bij experimenten, die op bovenlokaal niveau bijdragen aan krachtiger samenleven.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: netwerk

Hoe verder?

De kernopgave Krachtige Samenleving gaan we onder meer via de onderstaande lijnen aanpakken:

  • Samen met onze partners gaan we regionale sociaal-economische ontwikkelingen jaarlijks monitoren en analyseren. Dit doen we mede met behulp van de vele beschikbare onderzoeken.
  • We organiseren jaarlijks het regionale gesprek over “de Toekomst van de Flevolander”. Hierin bespreken we de maatschappelijke ontwikkelingen en signaleren we met partners nieuwe sociaaleconomische opgaven.
    Samen met gemeenten onderzoeken we mogelijkheden om op bovenlokaal niveau met experimenten bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op het gebied van krachtige samenleving.
  • Bij de uitwerking van de opgaven uit de Omgevingsvisie en andere provinciale ontwikkelingen richten wij ons ook op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de Flevolanders.