Landbouw: Meerdere Smaken

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie. Ontwikkelingen in deze sector vragen een groot aanpassingsvermogen. In 2030 en verder staat Flevoland bekend om haar meerdere smaken in de agrosector, die door haar aanpassingsvermogen vernieuwingen en innovaties voortvarend en snel in praktijk brengt.

Opgave

Flevoland is gemaakt voor voedselproductie. We hebben hier goed water, optimale drooglegging, vruchtbare grond, goed doordachte verkaveling en ontsluiting. De landbouw is beeldbepalend voor Flevoland. Voor dit gebied selecteerde de overheid de beste boeren uit het hele land. Zij waren uitverkoren om hier te ondernemen op de beste landbouwgrond. Het heeft geleid tot ´s werelds hoogste productie en opbrengsten. Het landbouwgebied kreeg binnen en buiten Flevoland een iconische betekenis.

Diversiteit

De ontstaansgeschiedenis van de polder zie je terug in de kwaliteiten. Flevoland is sterk in techniek, technologie en primaire productie, zoals pootaardappelen en biologische landbouw. Vanuit de lucht lijkt onze landbouw op elkaar, maar op het erf heeft elk bedrijf zijn eigen specialisatie, schaal en bedrijfsmodel. Er is veel variatie en deze neemt toe. Van verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw. Alles vindt zijn plek in Flevoland.

Wereldwijd

Niet alleen Flevoland, maar de hele Nederlandse agrosector is een speler van wereldformaat. De vraag naar voedsel lijkt voor de toekomst verzekerd. Rond 2030 zijn er ruim acht miljard wereldbewoners. Op wereldschaal vinden in de agrosector vele ontwikkelingen en innovaties plaats. Dit gebeurt mede onder invloed van de Nederlandse en Flevolandse onderzoeks- en opleidingsinstituten. Grote ontwikkelingen in de agrosector zijn:

  • Groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en integer voedsel. Ondernemers zetten in op meer duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving.
  • Productie op basis van hernieuwbare grondstoffen en energie.
  • De snelheid waarmee nieuwe kennis en technologieën de weg naar de praktijk zoeken, neemt progressief toe. Inspiratie komt uit andere sectoren.
  • De sector verbreedt zich. Ze kijkt naar verbindingen met gezondheid, farmacie, energie en meer directe verbindingen met de consument.

Voorbereiden op de toekomst

De toekomst van de agrosector wordt voor een groot deel internationaal bepaald. Flevoland produceert voor de wereldmarkt. De consumentenvraag staat onder invloed van vele maatschappelijke, politieke en economische factoren. Europa beïnvloedt bijvoorbeeld met haar beleid de markt. De uitkomst van het samenspel van al die factoren is niet goed voorspelbaar. De uitdaging voor de Flevolandse agrosector is om zich maximaal voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Ambitie

In 2030 en verder staat Flevoland bekend om het aanpassingsvermogen van de agrosector. Hier zijn de voorlopers van de meerdere smaken in de agrosector te vinden. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het vermogen om zich voortdurend te verbeteren. Dit laten we in 2022 op de Floriade aan de wereld zien. In Flevoland vinden nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis de weg naar de praktijk. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium. Hier brengen we innovaties in praktijk. We maken geen verschil in de soort vernieuwing. Het is een vanzelfsprekend vervolg op de oorsprong van ´s werelds beste landbouwgebied. We werken aanvullend op andere agrarische hotspots in de omliggende regio’s. In Flevoland doen ontwikkelaars en agrarische ondernemers het samen. Door te doen, leren we en wat we leren dragen we uit: binnen en buiten Flevoland.

Daarbij zorgen we met de agrosector en de mede-overheden voor optimale condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur. Alleen dan kan de agrosector ook in de toekomst floreren.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: netwerk innovatiemoto

Koers

In Flevoland vinden vernieuwingen hun weg naar de praktijk. Elke eerste stap vergt aandacht, een vruchtbare context en de juiste mensen. We verbinden onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar. Als metafoor gebruiken we hiervoor de agro-innovatiemotor. Hiermee krijgt het ooit succesvolle landbouwkennissysteem een eigentijdse opvolger, maar met een kenmerkend verschil. De focus ligt op de implementatie van vernieuwingen in de praktijk, waar agro-ondernemers aan de wieg staan; gevoed door vragen uit de markt en gesteund door kennisinstituten.

Top van de sector

De agro-innovatiemotor richt zich op de top van de agrosector in Flevoland. De innovatiemotor inspireert en ondersteunt de vooruitstrevende ondernemers. We creëren een optimale omgeving. Hierdoor ontstaan veldlaboratoria in en rondom nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld natuur-inclusieve landbouw, precisielandbouw, circulaire productie, robotisering of verwerking.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: netwerk innovatiemotor [Hersteld]-01

Optimale omstandigheden

De stap van onderzoek naar praktijk en terug is de hoofdtaak van de agro-innovatiemotor. Daarnaast zorgt de agro-innovatiemotor voor:

  • Optimale omgeving met daarin kennis, financiering en arbeidsmarkt
  • Ontsluiten van kennis
  • Stimuleren van netwerkvorming
  • Nieuwe inzichten verspreiden

Om de agro-innovatiemotor optimaal te laten draaien, zorgen wij ervoor dat in Flevoland de fysieke en beleidsmatige omstandigheden goed zijn en blijven.

Hoe verder?

De strategische opgave Landbouw: Meerdere Smaken gaan we samen met partners uitwerken. Hierbij zetten we een mix aan instrumenten en middelen in. We werken onder meer de volgende lijnen uit:

  • De agro-innovatiemotor. Het gaat hierbij onder meer om de opzet, aanpak en uitvoeringskracht. We zetten in op het binden en verbinden van partijen, kennis ontsluiten en verspreiden, samenbrengen topondernemers en beloftevolle innovaties, faciliteren van vernieuwingen en praktijkervaring uitdragen.
  • Creëren van ideale en duurzame condities – fysiek en beleidsmatig – voor vernieuwing van de agrosector.