Toegankelijkheid

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsvisie Flevoland die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.  Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Omgevingsvisie Flevoland gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje ’toelichting op de nalevingsstatus’ voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via omgevingsvisie@flevoland.nl. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website Omgevingsvisie Flevoland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag ‘ja’ is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]

  (zie onder het kopje ‘afwijkingen’)

 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje ‘evaluatie- en onderzoekresultaten’)

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Altteksten van logo’s komen niet goed genoeg overeen met de teksten die in de logo’s staan.
  • oorzaak: De altteksten zijn niet uitgebreid genoeg.
  • gevolg: Hulpsoftware kan de altteksten wel voorlezen, maar er mist bepaalde informatie die wel belangrijk is voor de bezoeker.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De altteksten die niet voldoen worden aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 – Info en relaties [niveau A])
  • Lijsten zijn niet goed opgemaakt met html, niet alle koppen zijn goed opgemaakt en suggesties bij een invoerveld worden door hulpsoftware niet voorgelezen.
  • oorzaak: Bij de lijsten is geen gebruik gemaakt van html-opsomming, niet alle koppen zijn volgens H1, H2 of H3 opgemaakt en bij een invoerveld kunnen suggesties niet voorgelezen worden door hulpsoftware.
  • gevolg: Lijsten worden niet als lijsten herkend, koppen worden niet altijd als koppen herkend en bezoekers die hulpsoftware gebruiken krijgen de suggesties bij een invoerveld niet mee.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website gaat deze 3 punten oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 3. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 – Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Persoonlijke gegevens kunnen niet automatisch worden ingevuld in formulieren op deze website.
  • oorzaak: Het autocomplete attribuut mist in de formulieren.
  • gevolg: De velden in de formulieren kunnen niet automatisch aangevuld worden.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: De leverancier moet dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 4. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 – Gebruik van kleur [niveau A])
  • Op de pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/flevolandse-boeren-leren-van-de-bodem/ staat een aanmeldformulier voor de nieuwsbrief waar de bezoeker voor de privacystatement akkoord moet geven. Dit is een verplicht veld. Nu wordt deze informatie alleen middels een rode kleur overgebracht, terwijl bij de andere velden een sterretje is gebruikt. Er staat geen sterretje bij dit veld, waardoor de informatie nu van de kleur alleen afhangt.
  • oorzaak: In plaats van een sterretje wordt er een rode kleur gebruikt om aan te geven dat een veld verplicht is.
  • gevolg: Bezoekers die bijvoorbeeld kleurenblind zijn, zien niet dat het om een verplicht veld gaat.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Hier moet dus een sterretje toegevoegd worden aan de tekst van het label (“Ja, ik ga akkoord met de privacystatement *”).
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 5. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 – Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/ en ook op andere pagina’s bij het zoekformulier in de header staat informatie in de placeholder ‘Vul hier een zoekwoord in..’ in het lichtgrijze kleur op een witte achtergrond.
  • oorzaak: Het contrast van deze tekst is 2,9:1 maar moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s waar een formulier aanwezig is. Bijvoorbeeld op https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/nieuws/ bij het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Hier is het contrastratio 2,7:1.
  • gevolg: Het contrast is te laag.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet het kleurcontrast aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 6. 1.4.5 (= SC uit 1.4.5 – Afbeeldingen van tekst [niveau AA])
  • Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/2-miljoen-beschikbaar-voor-biodiversiteit-en-innovatie/ staat een afbeelding van EU vlag met een stukje tekst erop. Deze tekst hoort als gewone tekst in de html te staan. De tekst is geen onderdeel van een officieel logo.
  • oorzaak: Volgens de keuringsinstantie hoort de tekst bij het logo als html opgemaakt te worden.
  • gevolg: Onbekend.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: Provincie Flevoland heeft dit punt bij de keuringsinstantie weerlegd omdat wij van mening zijn dat de tekst wel in het logo hoort. Dit logo wordt ons zo aangeleverd vanuit het Europees Landbouwfonds. Daarmee beschouwt de provincie het als officieel logo, inclusief de tekst die erbij staat.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 7. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 – Label in naam [niveau A])
  • Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/agenda/ staat een klein formulier om de inhoud van de pagina te filteren. Er is ook een datum veld. De zichtbare tekst is hier “Datum (dd-mm-jj)”. Deze tekst moet dus terugkomen in de accessible name van het invoerveld. Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/?s=boeren staat een zoekveld in de content met het zoekwoord “boeren”. De zichtbare tekst die bij dit zoekveld hoort is “Wijzig zoekopdracht”. Deze tekst komt alleen niet terug in de accessible name van het zoekveld.
  • oorzaak: De zichtbare teksten komen niet terug in de accessible names van de invoervelden.
  • gevolg: De zichtbare teksen t komt niet in hun geheel voor in de accessible names van de invoervelden.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website moet dit oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 8. 3.1.1 (= SC uit 3.1.1 – Taal van de pagina [niveau A])
  • Er staat een typfout in het zoekveld en in de footer van de website, bij de inschrijfmogelijkheid voor nieuwsbrieven, wordt een onduidelijke foutmelding weergegeven wanneer het veld voor privacystatement leeg blijft.
  • oorzaak: Op iedere pagina staat bovenaan een zoekveld. Als deze leeg gelaten wordt en er wordt op “Zoeken” geklikt dan verschijnt een melding met de tekst “Vul eerst een zoekterm in voordat je op zoeken drinkt”. Op de website in de footer en ook op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/nieuws/ in de content is een mogelijkheid voor het aanmelden voor de ‘Nieuwsbrief’. Bij het verplichte veld ‘privacystatement’ verschijnt een melding “Dit veld mag niet leeg zijn”. Dit is geen duidelijke foutmelding.
  • gevolg: Bezoekers kunnen het formulier voor de nieuwsbrief mogelijk niet goed invullen.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier van de website dient deze punten op de lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 9. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 – Labels of instructies [niveau A])
  • Tekstlabels zijn onderdeel van invoervelden. Als dus een keuze wordt gemaakt, verdwijnt het herkenbare label en dat is niet de bedoeling.
  • oorzaak: Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/tijdlijn-opgave/krachtige-samenleving/ staan twee invoervelden, namelijk voor een datum en een mijlpaal. Deze tekstlabels zijn echter onderdeel van de invoervelden zelf. Als dus een keuze wordt gemaakt verdwijnt het herkenbare label en dat is niet de bedoeling. Hetzelfde probleem doet zich ook voor op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/evenement/nationale-bodemtop-11-september-2019/ bij het formulier voor de routebeschrijving.
  • gevolg: Bezoekers van de website kunnen de formulieren mogelijk niet goed gebruiken.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet de tekstlabels loskoppelen van de invoervelden.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019
 10. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 – Parsen [niveau A])
  • In de broncode wordt een id waarde vaker gebruikt dan is toegestaan.
  • oorzaak: Op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/nieuws/ wordt in de HTML broncode een id waarde meer dan één keer gebruikt, waar id waardes uniek moeten zijn binnen een webpagina. Het gaat om de waarde “themes-select-9” en “gform_target_page_number_9″Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/2-miljoen-beschikbaar-voor-biodiversiteit-en-innovatie/ en https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/actueel/flevolandse-boeren-leren-van-de-bodem/
  • gevolg: Onbekend.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: De leverancier moet de fout in de code oplossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 20-12-2019

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 16 september 2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Audits: wij laten onze processen om webcontent te creëren eens in de 3 jaar auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
 • Interne controle voor publicatie: onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Het volledige rapport van Cardan kunt u downloaden, door op de onderstaande link te klikken.

WCAG-2-1-inspectie-omgevingsvisieflevoland-nl-niveau-AA-1-0 (PDF, 682 Kb)